Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương