Thứ năm, 26/11/2020 11:55 GMT+7

Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ

          Thực hiện Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-BKHCN ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, cụ thể như sau:

          1. Các đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng

a) Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 theo biểu mẫu 01 – 04.

b) Khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

c) Báo cáo kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ theo biểu mẫu 05.

d) Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí được giao năm 2020 tại Quyết định số 56/QĐ-BKHCN ngày 14/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong nước năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ theo biểu mẫu 06 (nếu có).

đ) Đánh giá kết quả, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng; những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và hướng khắc phục.

          2. Các đơn vị không có chức năng đào tạo, bồi dưỡng

a) Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 theo biểu mẫu 01 – 04.

b) Khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

c) Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí được giao năm 2020 tại Quyết định số 56/QĐ-BKHCN ngày 14/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong nước năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ theo biểu mẫu 06 (nếu có).

(Công văn và các mẫu báo cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, mục Thông báo).

          Báo cáo của đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (file mềm gửi vào email: vkphuong@most.gov.vn) trước ngày 05/12/2020 để triển khai các công việc tiếp theo./.


Tệp đính kèm:

- Công văn số 3582/BKHCN-TCCB ngày 25/11/2020

- Các biểu mẫu

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 558

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)