Không chỉ là công cụ hữu hiệu phục vụ hoạt động tra cứu thông tin về sở hữu trí tuệ, hệ thống khai thác dữ liệu sáng chế và phi sáng chế do TS. Nguyễn Việt Anh và cộng sự ở Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phát triển còn có thể cung cấp những phân tích về xu hướng công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp hoặc các nhà quản lý lựa chọn hướng phát triển KH&CN phù hợp.
Năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận 845 đơn khiếu nại, trong đó có 679 đơn đã được thụ lý và 166 đơn chưa đủ điều kiện thụ lý. Cục Sở hữu trí tuệ nhận được 413 đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực và đơn hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.
Ngày 20/7/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 2806/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00083 cho sản phẩm na dai “Lục Nam”. Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Trước bối cảnh mới với nhiều chuyển biến mạnh mẽ tác động đến mọi mặt của kinh tế - xã hội, việc sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) là hết sức cần thiết. Mục tiêu của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xử lý các bất cập, vướng mắc còn tồn tại, thể chế hóa, nội luật hóa các cam kết quốc tế, đồng thời tạo khuôn khổ pháp lý cụ thể cho hoạt động SHTT, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng.
Tại Hội nghị, Cục Sở hữu trí tuệ đã bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia WIPO dành cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, đồng thời cho biết nhiều Bộ ngành và địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược giai đoạn 2020-2025.
Hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ - góp phần đưa Việt Nam trở thành một “đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm” của ASEAN, WIPO và cộng đồng quốc tế.
Hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nhà sản xuất, kinh doanh ở địa phương nhằm nâng cao sức cạnh tranh và giá trị tài sản trí tuệ.
Sử dụng hiệu quả các công cụ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm mang dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý sẽ giúp bảo tồn đa dạng sinh học, văn hóa truyền thống, tăng cường khả năng cạnh tranh, giúp thúc đẩy tiềm năng của các địa phương.
Trong thời gian qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã thực hiện hàng loạt các hoạt động đào tạo, tuyên truyền về sở hữu trí tuệ và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.
Hoạt động hỗ trợ và phát triển tài sản trí tuệ đã giúp nhiều tổ chức, cá nhân và địa phương phát huy được lợi thế cạnh tranh. Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Chương trình 68), năm 2019 là năm bản lề của việc thực hiện Chương trình để cơ quan quản lý và các đơn vị thụ hưởng kết thúc các dự án vào năm 2020.
Trang: Tiếp Cuối