Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Ngày cập nhật: 21/09/2021

Hỏi :(Nguyễn Bình Nguyên - Nguyen061113@gmail.com)

Kính gửi: Bộ khoa học công nghệ Công ty tôi có ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với công ty mẹ ở nước ngoài từ năm 2016. Trên hợp đồng có nêu rõ Hợp đồng có thời hạn đến ngày 31/10/2021. Hợp đồng sẽ tự động gia hạn hàng năm trừ khi các bên có văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Công ty tôi đã đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ nêu trên với sở khoa học và công nghệ tỉnh vào năm 2018. Hỏi: Khi hợp đồng tự động gia hạn vào ngày 01/11/2021, công ty tôi có phải làm thủ tục đăng ký gia hạn với sở khoa học công nghệ hay không? Nếu có thì thủ tục như thế nào? Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời :

Kính gửi độc giả Nguyễn Bình Nguyên,

Ban Biên tập Cổng TTĐT Bộ KH&CN xin gửi tới độc giả ý kiến phản hồi của đơn vị chuyên môn như sau:

1. Doanh nghiệp ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ trước ngày 01/7/2018. Tại thời điểm đó, theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006, doanh nghiệp có quyền đăng ký hoặc không đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Sau khi Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2018), tại điểm a khoản 1 Điều 31 và khoản 2 Điều 60 của Luật quy định: “Thỏa thuận chuyển giao công nghệ được các bên ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực, trường hợp có nhu cầu gia hạn thỏa thuận đó sau ngày Luật này có hiệu lực thì thực hiện thủ tục đăng ký, gia hạn theo quy định của Luật này”.

Hồ sơ đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ: “Đối với thỏa thuận chuyển giao công nghệ được các bên ký kết trước ngày 01/7/2018, sau khi Luật Chuyển giao công nghệ có hiệu lực, nếu các bên gia hạn nội dung chuyển giao công nghệ thuộc trường hợp phải đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật Chuyển giao công nghệ, trình tự, thủ tục đăng ký gia hạn thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 33 của Luật Chuyển giao công nghệ và quy định của Nghị định này”.

2. Đối với trường hợp Hợp đồng chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp có điều khoản tự động gia hạn hằng năm khi hết thời hạn vào ngày 31/10/2021 (nếu không có ý kiến về việc chấm dứt hợp đồng của một trong các bên tham gia hợp đồng), khi đó:

- Nếu Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ đã cấp không thể hiện nội dung tự động gia hạn như điều khoản đã ghi trên hợp đồng, thì Giấy chứng nhận sẽ hết hiệu lực tại thời điểm hợp đồng hết thời hạn vào ngày 31/10/2021, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký gia hạn chuyển giao công nghệ.

- Nếu Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ đã cấp đã ghi nhận nội dung tự động gia hạn như điều khoản đã ghi trên hợp đồng thì Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ tiếp tục có hiệu lực theo thời gian có hiệu lực của hợp đồng và doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục đăng ký gia hạn chuyển giao công nghệ.

Trân trọng thông tin tới Quý độc giả./.