Thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19.04.2019

Ngày cập nhật: 17/12/2021

Hỏi :(Võ Hằng - lehangdaiwapls@gmail.com)

Kính gởi : Bộ khoa học công nghệ. Công ty chúng tôi là DN CHẾ XUẤT. Năm 2003 và 2007 công ty chúng tôi có nhập khẩu máy ép nhựa ĐÃ QUA SỬ DỤNG TRÊN 80% - HS CODE 8477 803900 tạo tài sản cố định. Tại thời điểm nhập khẩu không làm giám định máy móc đã qua sử dụng. Hiện nay, công ty chúng tôi muốn thanh lý máy ép nhựa nói trên để bán cho DN nội địa. theo như Quyết định 18/2019/QĐ-TTg có ghi :" 2. Quyết định này không áp dụng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong các trường hợp sau đây: e) Mua bán giữa các doanh nghiệp trong khu chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; doanh nghiệp trong khu chế xuất bán tài sản thanh lý vào nội địa;" Nhưng khi chúng tôi nộp công văn xin thanh lý máy ép nhựa thì cơ quan HẢI QUAN yêu cầu công ty chúng tôi phải đi giám định máy móc mới được thanh lý vì thời điểm nhập khẩu công ty chúng tôi không làm giám định nên bây giờ phải giám định lại. Như vây, với trường hợp này công ty chúng tôi có cần đi giám định hay không? Nếu có, thi văn bản, công văn nào điều chỉnh cho trường hợp của chúng tôi hay không? Xin trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời từ quý bộ.

Trả lời :

Kính gửi độc giả Võ Hằng,

BBT Cổng TTĐT Bộ KH&CN xin gửi tới độc giả ý kiến trả lời của đơn vị chuyên môn như sau:

Trường hợp các máy móc, thiết bị của doanh nghiệp đã nhập khẩu từ năm 2003 và 2007, khi đó chưa có quy định của pháp luật về điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng vào Việt Nam. Do đó, doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục giám định.

Theo quy định tại đểm e khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thì: Quyết định này không áp dụng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong các trường hợp: … “e) Mua bán giữa các doanh nghiệp trong khu chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; doanh nghiệp trong khu chế xuất bán tài sản thanh lý vào nội địa;”

Như vậy, hoạt động thanh lý bán tài sản thanh lý vào nội địa của doanh nghiệp trong khu chế xuất không phải áp dụng các điều kiện và thực hiện các thủ tục theo quy định của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

Trân trọng./.