Thứ sáu, 13/11/2020 16:44 GMT+7

Thông báo kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng phương án quy hoạch không gian biển Vịnh Bắc Bộ, Mã số: KC09.16/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu xây dựng phương án quy hoạch không gian biển Vịnh Bắc Bộ

Mã số: KC09.16/16-20  

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):  Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển.

Mã số KC.09/16-20.

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xác lập được cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quy hoạch không gian biển của phần Vịnh Bắc Bộ thuộc Việt Nam.

          - Xây dựng được phương án quy hoạch không gian biển Vịnh Bắc Bộ góp phần phát triển bền vững, bảo vệ quyền và lợi ích biển Quốc gia.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS. TS. Trần Đức Thạnh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Tài nguyên và Môi trường biển

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                   7.650  triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:     7.650  triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                             0        triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 9/2017

Kết thúc: tháng 9/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh       khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Đức Thạnh

GS.TS

Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2

Đặng Hoài Nhơn

TS

-nt-

3

Nguyễn Văn Thảo

TS

-nt-

4

Dương Thanh Nghị

TS

-nt-

5

Nguyễn Đăng Ngải

TS

-nt-

6

Uông Đình Khanh

PGS.TS

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

7

Vũ Việt Hà

TS

Viện Nghiên cứu Hải sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

8

Trần Văn Trường

TS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

9

Đào Mạnh Tiến

TS

Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

10

Hoàng Trần Phương

ThS

Ủy ban Biên giới, Bộ Ngoại giao

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại các tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ (.pdf)

Báo cáo kết quả tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ (.doc)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 304

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)