Thứ ba, 05/01/2021 14:35 GMT+7

Thông tin chi tiết về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Dư luận xã hội đối với vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay, Mã số: KX.01.40/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Tên đề tài: Dư luận xã hội đối với vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay

Mã số: KX.01.40/16-20

Thuộc: Chương trình KH &CN trọng điểm cấp nhà nước KX.01/16-20 “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế- xã hội”.

Hợp đồng số: 40/2018/HĐ-ĐTCT - KX.01/16-20

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Mục tiêu chung: Làm rõ cơ sở lý luận về dư luận xã hội đối với vấn đề an toàn thực phẩm. Làm rõ thực trạng dư luận xã hội đối với vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay; Đánh giá hệ quả xã hội của dư luận xã hội đối với vấn đề an toàn thực phẩm và đề xuất giải pháp.

- Mục tiêu cụ thể

+ Làm rõ cơ sở lý luận về dư luận xã hội và dư luận xã hội đối với vấn đề an toàn thực phẩm

+ Phân tích thực trạng dư luận xã hội về tình trạng an toàn thực phẩm ở nước ta hiện nay.

+ Phân tích vai trò của dư luận xã hội về kiểm soát xã hội đối với vấn đề an toàn thực phẩm ở nước ta hiện nay.

+ Phân tích tác động của truyền thông đối với dư luận xã hội về an toàn thực phẩm.

+ Đánh giá hệ quả xã hội của dư luận xã hội đối với vấn đề an toàn thực phẩm.

+ Đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò của dư luận xã hội đối với vấn đề an toàn thực phẩm.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Ngọc Trung

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Con người

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                            3.030 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:               3.030 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                       0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 6/2018

Kết thúc: tháng 11/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

STT

Họ và tên

Chức danh

khoa học, học vị

Cơ quan công tác

 

1

 

Nguyễn Ngọc Trung

 

Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu Con người- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

 

2

 

Mai Quỳnh Nam

 

PGS.TS

Viện Nghiên cứu Con người- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

 

3

 

Đào Thị Minh Hương

 

Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu Con người- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

4

Mai Linh

Tiến sĩ

Đại học KHXH và NV Hà Nội

 

 

5

 

Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Tiến sĩ

Trung tâm nghiên cứu và tư vấn đề phát triển- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

6

Nguyễn Đình Tuấn

Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu Con người- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

7

Nguyễn Vũ Quỳnh Anh

Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu Con người- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

8

Phạm Thu Hương

Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu Con người- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

9

Nguyễn Thị Thanh Thủy

NCS

Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội

10

Nguyễn Thị Nga

Thạc sỹ

Viện Nghiên cứu Con người- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số:KX.01.40/16-20 (.doc)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số:KX.01.40/16-20 (.pdf)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1009

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)