Thứ năm, 15/09/2022 16:10 GMT+7

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2022

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư theo quy định pháp luật; căn cứ quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, ngày 12/9/2022, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ban Quản lý) đã ban hành Kế hoạch số 518/KH-CNCHL về việc kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc năm 2022, nội dung cơ bản như sau:

1. Mục đích, mục tiêu kiểm tra

1.1. Mục đích

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư theo các văn bản quy phạm pháp luật.

- Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra nhằm kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và các dự án đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc triển khai theo đúng các nội dung đã được quy định và cam kết.

- Tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của nhà đầu tư đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Khu CNC Hòa Lạc để kịp thời kịp thời hỗ trợ giải quyết.

1.2. Mục tiêu

- Thu thập và tổng hợp thông tin, thống kê dữ liệu, làm cơ sở để Ban Quản lý theo dõi, đánh giá hoạt động của các dự án đầu tư từ khi nhận được văn bản cấp phép đầu tư đến thời điểm kiểm tra, bao gồm các nội dung:

(i) Việc thực hiện dự án theo cam kết tại hồ sơ đăng ký đầu tư của nhà đầu tư và quy định tại văn bản cấp phép đầu tư do Ban Quản lý cấp;

(ii) Việc thực hiện chế độ báo cáo của nhà đầu tư;

(iii) Tình hình thực hiện, khai thác, vận hành dự án đầu tư;

(iv) Việc thực hiện các quy định, yêu cầu về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, an ninh - an toàn của dự án đầu tư;

(v) Việc chấp hành các biện pháp xử lý đối với các vấn đề đã phát hiện trước đây theo yêu cầu từ các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (nếu có);

(vi) Kế hoạch triển khai/vận hành dự án trong những tháng cuối năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

(vii) Các nội dung khác có liên quan.

- Tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Nhà đầu tư đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Khu CNC Hòa Lạc.

2. Đối tượng, hình thức kiểm tra

2.1. Về đối tượng kiểm tra

Các dự án có mục tiêu đầu tư, kinh doanh (không bao gồm các dự án sử dụng vốn đầu tư công) đang hoạt động tại Khu CNC Hòa Lạc.

2.2. Về hình thức kiểm tra

- Kiểm tra thông qua báo cáo của các Nhà đầu tư.

- Kiểm tra tại địa điểm đầu tư: khoảng 32 dự án đang hoạt động. Ngoài ra, trong quá trình triển khai Kế hoạch, Ban Quản lý sẽ căn cứ tình hình thực tế và báo cáo của các Nhà đầu tư để điều chỉnh hoặc bổ sung danh sách các đơn vị cần kiểm tra thực tế tại địa điểm đầu tư. Sau buổi kiểm tra tại địa điểm đầu tư, Đoàn kiểm tra sẽ lập Biên bản làm việc với Nhà đầu tư.

2.3. Thành phần Đoàn kiểm tra tại địa điểm đầu tư: Lãnh đạo Ban Quản lý; các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý: Ban Hợp tác và Đầu tư, Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường, Ban Khoa học và Công nghệ, Văn phòng, Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo công nghệ cao. Ngoài ra, tùy từng trường hợp, Ban Quản lý có thể mời thêm các đơn vị có liên quan như UBND huyện Thạch Thất, UBND huyện Quốc Oai,… hoặc các chuyên gia tham gia Đoàn kiểm tra.

3. Nội dung kiểm tra

- Tiến độ triển khai dự án, bao gồm tiến độ thực hiện vốn đầu tư; việc thực hiện các mục tiêu đầu tư của dự án; việc thực hiện các cam kết và đáp ứng điều kiện đầu tư, đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư.

- Việc thực hiện và chuyển giao công nghệ theo cam kết của dự án; tình hình hoạt động nghiên cứu và triển khai tại dự án.

- và với Ban Quản lý (thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng hạ tầng, tiền xử lý nước thải,…).

- Việc thực hiện và tuân thủ quy định về giám sát, đánh giá đầu tư và chế độ báo cáo, thống kê theo quy định.

- Việc thực hiện và tuân thủ các quy định, yêu cầu về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, an ninh - an toàn; việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

- Tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài.

- Việc thực hiện và tuân thủ các biện pháp xử lý đối với các vấn đề đã phát hiện trước đây theo yêu cầu từ các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (nếu có).

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh từ khi dự án được cấp phép đầu tư đến hết tháng 6/2022, ước thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Thông tin về các sản phẩm mới, hoạt động sản xuất kinh doanh nổi bật trong năm 2022.

- Các nội dung khác liên quan tới triển khai thực hiện dự án đầu tư.

- Các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Nhà đầu tư.

4. Đề cương báo cáo của Nhà đầu tư

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Kế hoạch số 518/KH-CNCHL ngày 12/9/2022);

- Báo cáo tình hình thực hiện quy định về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Kế hoạch số 518/KH-CNCHL ngày 12/9/2022);

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển tại của doanh nghiệp (áp dụng đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao và dự án đầu tư tại Khu Nghiên cứu và Triển khai(Phụ lục 4 ban hành kèm theo Kế hoạch số 518/KH-CNCHL ngày 12/9/2022).

5. Tiến độ thực hiện

- Trước ngày 14/9/2022: Ban Quản lý thông báo về Kế hoạch kiểm tra, đánh giá và gửi các đề cương báo cáo đến các Nhà đầu tư.

- Từ ngày 14/9/2022 đến ngày 30/9/2022: Ban Quản lý tiếp nhận báo cáo của các Nhà đầu tư.

- Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 05/10/2022: Ban Quản lý rà soát, đánh giá sơ bộ số liệu báo cáo và liên hệ với Nhà đầu tư thu xếp lịch kiểm tra tại địa điểm đầu tư.

- Từ ngày 05/10/2022 đến ngày 30/11/2022: Tổ chức kiểm tra dự án tại địa điểm đầu tư (01 buổi/dự án; Thời lượng kiểm tra: buổi sáng từ 9h00 đến 11h30, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30; các ngày trong tuần).

- Từ ngày 01/12/2022 đến ngày 15/12/2022: Rà soát, đối chiếu số liệu báo cáo của Nhà đầu tư với kết quả kiểm tra dự án tại địa điểm đầu tư; Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư.

6.  Đề nghị đối với Nhà đầu tư

Nhằm đảm bảo triển khai tốt Kế hoạch số 518/KH-CNCHL ngày 12/9/2022, Ban Quản lý đề nghị Nhà đầu tư:

- Chuẩn bị kỹ Báo cáo theo đề cương kiểm tra đã ban hành và các tài liệu có liên quan, gửi bản chính Báo cáo (có đóng dấu và ký tên của đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư) về Ban Quản lý, đồng thời gửi bản mềm qua email: hanlt@hhtp.gov.vn. Thời hạn nhận Báo cáo đến hết ngày 30/9/2022.

- Cử đầu mối phối hợp với Ban Quản lý thực hiện Báo cáo kiểm tra dự án và thu xếp lịch kiểm tra tại địa điểm đầu tư (nếu được yêu cầu).

Đầu mối liên hệ của Ban Quản lý:

-  Đối với nội dung Đề cương báo cáo tại Phụ lục 2 và Lịch kiểm tra tại địa điểm đầu tư: ông Lê Thế Hân, Chuyên viên Ban Hợp tác và Đầu tư, Điện thoại: 0969 115 395, Email: hanlt@hhtp.gov.vn;

-  Đối với nội dung Đề cương báo cáo tại Phụ lục 3: Bà Kiều Diệu Linh, Chuyên viên Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường, Điện thoại: 0964 868 299, Email: linhkd@hhtp.gov.vn;

-  Đối với nội dung Đề cương báo cáo tại Phụ lục 4: Ông Phạm Chí Hòa, Chuyên viên Ban Khoa học và Công nghệ, Điện thoại: 0962 558 605, Email: hoapc@hhtp.gov.vn.

Ban Quản lý thông báo các nội dung như trên đến các Nhà đầu tư để biết và phối hợp thực hiện.

 

Nguồn: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Lượt xem: 2219

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)