Thứ ba, 22/08/2023 15:25 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách phát huy vai trò đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2021-2030”, Mã số: ĐTĐL.XH-09/20

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách phát huy vai trò đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2021-2030”.

1.2. Mã số: ĐTĐL.XH-09/20

1.3. Kinh phí thực hiện: 3.700 triệu đồng, Trong đó:

           - Kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.700 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4. Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 11/2020 đến tháng 4/2023.

1.5. Tổ chức chủ trì: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Bùi Nhật Quang.

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:       

             2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 9 năm 2023.

             2.2 Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 854

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)