Thứ năm, 10/06/2021 15:07 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu xác định tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản biển sâu khu vực Tư chính – Vũng Mây, Mã số KC09.40/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ: Nghiên cứu xác định tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản biển sâu

 khu vực Tư chính – Vũng Mây

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu xác định tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản biển sâu

 khu vực Tư chính – Vũng Mây, Mã số KC09.40/16-20

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình): Chương trình Khoa học và công nghệ Biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội

Mã số: KC.09/16-20

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xác định được những tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm các khoáng sản rắn đáy biển khu vực Tư Chính - Vũng Mây (6o15 - 8o 55 N, 109o00 - 111o45 E);

- Xác lập được cơ sở khoa học và điều kiện tồn tại khoáng sản rắn đáy biển sâu;

Định hướng cho việc điều tra khoáng sản rắn đáy biển sâu vùng nghiên cứu.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Chi Mai

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Dầu Khí Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện:            6.050                                                  triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:   6.050            triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                                 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 6/2019

Kết thúc: 10/2020   gia hạn 3/2021

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lê Chi Mai

Tiến sỹ

Viện Dầu Khí Việt Nam

2

Lê Hoài Nga

Tiến sỹ

Viện Dầu Khí Việt Nam

3

Phan Thiên Hương

PGS.TS

Trường Đại học Mỏ Địa Chất

4

Nguyễn Hoàng

Tiến sỹ

Viện Địa Chất

5

Nguyễn Đình Nguyên

Tiến sỹ

Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học QGHN

6

Nguyễn Thị Thắm

Cử nhân

Viện Dầu Khí Việt Nam

7

Nguyễn Văn Phổ

Tiến sỹ

Viện Địa Chất

8

Nguyễn Trung Hiếu

Thạc sỹ

Viện Dầu Khí Việt Nam

9

Nguyễn Hoàng Sơn

Thạc sỹ

Viện Dầu Khí Việt Nam


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC09.40/16-20 (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC09.40/16-20 (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 341

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)