Thứ năm, 06/06/2024 10:37 GMT+7

Thông báo tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) thực hiện từ năm 2024

Triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 (sau đây viết tắt là “Đề án 844”) và Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016;

Thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai năm 2024 Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025";

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 thực hiện từ năm 2024 như sau:

1. Mục đích

Làm căn cứ xây dựng Danh mục nhiệm vụ triển khai Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2024.

2. Yêu cầu của đề xuất nhiệm vụ

Nhiệm vụ mở mới không trùng với các nhiệm vụ trong danh mục nhiệm vụ thuộc đề án 844 đã công bố từ năm 2017 đến 2023.

2.1. Đề xuất nhiệm vụ thuộc những nhóm sau:

a) Nhóm nhiệm vụ đào tạo, nâng cao năng lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quy định tại các điểm a, b khoản 5 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

b) Nhóm nhiệm vụ truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam quy định tại khoản 7 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

c) Nhóm nhiệm vụ xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, mạng lưới nhà đầu tư cá nhân và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2020 theo quy định tại khoản 4 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

d) Nhóm nhiệm vụ tổ chức sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo có tiềm năng phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoản 3 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

đ) Nhóm nhiệm vụ tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và sự kiện liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các vùng kinh tế theo quy định tại khoản 3 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

e) Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung theo quy định tại điểm a khoản 2, điểm c khoản 5, điểm a khoản 6 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

g) Nhóm nhiệm vụ kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của Việt Nam với khu vực và thế giới; kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài theo quy định tại khoản 8 Mục III Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;

2.2. Đề xuất nhiệm vụ được lập theo Mẫu C1.1-PĐX tại Phụ lục.

3. Phương thức nộp đề xuất

3.1. Bản cứng Phiếu đề xuất nhiệm vụ được đóng gói trong phong bì, túi hồ sơ và bên ngoài ghi rõ:

- Tên Đề án (Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”);

- Tên nhiệm vụ;

- Tên nhóm nhiệm vụ;

- Tên, địa chỉ của tổ chức/cá nhân nộp đề xuất nhiệm vụ.

3.2. Bản mềm Phiếu đề xuất nhiệm vụ gửi về địa chỉ email: khoinghiep.natec@gmail.com

4. Thời hạn nộp đề xuất:

Thời hạn cuối cùng nhận đề xuất nhiệm vụ là 17h00 ngày 08/7/2024.

*Ghi chú: Đối với hồ sơ gửi qua Bưu điện, dấu đến của Bưu điện Hà Nội là ngày hồ sơ được tiếp nhận tại Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

5. Địa điểm nộp đề xuất:

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Số 39, phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

6. Tiêu chí đánh giá nhiệm vụ đề xuất:

a) Tính cấp thiết, tính mới của việc thực hiện nhiệm vụ;

b) Nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực quốc gia về khoa học và công nghệ cho việc thực hiện nhiệm vụ;

c) Khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện nhiệm vụ;

d) Sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung, kết quả, tiến độ, kinh phí, phương thức thực hiện nhiệm vụ với căn cứ đề xuất nhiệm vụ.

7. Kết quả:

Các đề xuất phù hợp sẽ được lựa chọn, điều chỉnh và tổng hợp để đưa vào danh mục nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2024.

Tệp đính kèm:

- Phiếu Đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Lượt xem: 2028

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)