Thứ sáu, 26/08/2022 23:44 GMT+7

Thông báo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (theo Quyết định số 1637/QĐ-BKHCN ngày 25/8/2022)

Thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-BKHCN ngày 25/8/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2023, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau: 

Phê duyệt 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, xét giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện từ năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau: 

1. Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy hoạt động đào tạo sau đại học ngành quản lý KH&CN đến năm 2030"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 12 tháng.  

2. Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 18 tháng.  

3. Tên Nhiệm vụ KH&CN " Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng kế hoạch 5 năm về phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 18 tháng.  

4. Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu tác động của một số xu hướng lớn (mega trends) tới chính sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và sự điều chỉnh chính sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của một số Quốc gia trên thế giới"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 18 tháng.  

Thông tin chi tiết tại Quyết định số 1637/QĐ-BKHCN ngày 25/8/2022 được đính kèm theo. 

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 1637/QĐ-BKHCN ngày 25/8/2022

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 1567

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)