Thứ sáu, 28/10/2022 10:30 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến thị trường lao động và an sinh xã hội của Việt Nam, định hướng chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển thị trường lao động đến năm 2030

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến thị trường lao động và an sinh xã hội của Việt Nam, định hướng chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển thị trường lao động đến năm 2030

- Mã số: ĐTĐL.XH-01/20

- Kinh phí: 3.580 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 30 tháng (Từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2022).

- Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Lao động và Xã hội

- Chủ nhiệm đề tài: TS.Đào Quang Vinh

- Các thành viên chính tham gia thực hiện:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh
khoa học,
học vị

Cơ quan công tác

1

Đào Quang Vinh

Tiến sỹ

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

2

Phạm Minh Thu

Thạc sỹ

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

3

Bùi Tôn Hiến

Tiến sỹ

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

4

Nguyễn Thắng

Tiến sỹ

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

5

Nguyễn Quang Việt

Tiến sỹ

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

6

Nguyễn Việt Cường

Tiến sỹ

Viện Chính sách công và Quản lý - Đại học Kinh tế quốc dân

7

Lưu Quang Tuấn

Thạc sỹ

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ LĐTBXH

8

Bùi Thái Quyên

Tiến sỹ

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

9

Chử Thị Lân

Tiến sỹ

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

10

Trịnh Thu Nga

Tiến sỹ

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

11

Phạm Ngọc Toàn

Tiến sỹ

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

12

Nguyễn Bá Ngọc

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Chuyên gia độc lập

13

Hoàng Mạnh Cầm

Tiến sỹ

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 11/2022.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 1406

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)