Thứ sáu, 22/09/2023 16:37 GMT+7

Thông báo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2024 (theo Quyết định số 2096/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023)

Thực hiện Quyết định số 2096/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2024, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau: 

Phê duyệt 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2024 với các thông tin chi tiết như sau: 

1. Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 2024-2025

2. Tên Nhiệm vụ KH&CN " Nghiên cứu hoàn thiện các công cụ chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam – Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 2024-2025

Thông tin chi tiết tại Quyết định số 2096/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023 được đính kèm theo. 

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 2096/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2023

 

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 1066

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)