Thứ tư, 20/09/2023 09:30 GMT+7

Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 1322

Căn cứ Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030;

Thực hiện Quyết định số 2076/QĐ-BKHCN ngày 14/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công bố kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm 01 nhiệm vụ thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình, cụ thể như sau

Nhiệm vụ “Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia làm công tác tiêu chuẩn hóa năm 2023”

- Tổ chức chủ trì: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Mai Thu Phương

- Thời gian thực hiện: 12 tháng

- Mục tiêu nhiệm vụ:

+ Nâng cao chất lượng hoạt động tiêu chuẩn hóa thông qua tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ tiêu chuẩn hóa là các chuyên gia, thành viên BKT tiêu chuẩn quốc gia, các cán bộ trực tiếp tham gia xây dựng và áp dụng TCVN, TCCS tại các Bộ, ngành, doanh nghiệp, địa phương

+ Nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế thông qua tăng cường năng lực và nghiệp vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc tế nhằm tiến tới đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hoạt động của các tổ chức tiêu chuẩn háo quốc tế

-     Dự kiến kết quả/sản phẩm

           1. 05 khóa đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa, bao gồm:

           - 01 khóa đào tạo cơ bản cho thành viên Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia (30 người/khóa)

           - 01 khóa đào tạo nâng cao cho thành viên Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia (30 người/khóa)

           - 01 khóa đào tạo cho cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa (tổ chức tại Hà Nội, 40 người/khóa)

           - 01 khóa đào tạo cho cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa (tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, 30 người/khóa)

           - 01 khóa đào tạo cho cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa (tổ chức tại Đà Nẵng, 30 người/khóa)

           2. 03 cán bộ tham gia khóa đào tạo về nghiệp vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc tế tại nước ngoài.

           3. 03 bài viết về khóa đào tạo và 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành./.

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 2076/QĐ-BKHCN ngày 14/9/2023

 

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 1019

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)